วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

สารบัญ

สรุปรายงาน (บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย)

รายงานการจัดทำตำราสำหรับวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นใน สถาบันราชภัฏ “NIHONGO SUKISUKI”

MIKAMI Naoko

TABATA Mieko

1

การพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาด้วยตัวเอง

WAKAMATSU Kenji

9

รายงานผลการปฏิบัติ

การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในสถาบันราชภัฎ

HOSHII Naoko

ISHIKAWA Kaoru

15

เผชิญของจริง ! นำเที่ยวภาษาญี่ปุ่นใน 1 วัน ! รายงานผลปฏิบัติการสอนวิชาสนทนาในสถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

ISHIKAWA Kaoru

25

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยนเรศวร

MIURA Takashi

37

โครงการกลุ่มการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

SHIRATORI Fumiko

47

การสอนโดยใช้หุ่นกระดาษติดแม่เหล็ก

YAMAGUCHI Masaki

55

ผลการสำรวจ

ภาษาญี่ปุ่นที่แนะนำในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

KITAMURA Takeshi

63

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการศึกษา กับการเลือกวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

KUSHIDA Keiko

69

วิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบสรรพนามสะท้อนกลับระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย (Zibun). (ตัวเอง)

ปานเสก อาทรธุระสุข

75

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

FUJITA Yuko

81

แนวทางในการใช้สื่อการสอนวิชาการอ่านสำหรับผู้เรียนชั้นสูง

KOMATSU Tomoko

95

การนำเสนอและการทำตารางอักษรคาตาคานะและอักษรโรมันแบบใหม่

KUNII Seiji

109

การศึกษาเปรียบเทียบการสักของไทยและของญี่ปุ่น

นันท์ชญา มหาขันธ์

123

การศึกษาคำลงท้าย yo, ne ในภาษาญี่ปุ่นกับคำลงท้าย “ นะ ” ในภาษาไทย

สร้อยสุดา ณ ระนอง

135

บทคัดย่อ

143