วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

ข้อสังเกตในการใช้ ‘L’ แทน ‘R’ ของตัวอักษรโรมัน ในภาษาญี่ปุ่น   INO Masahiro 1
ข้อเสนอสำหรับการศึกษาตัวอักษรคันจิในประเทศไทย แผนการสอบวัดระดับตัวอักษรคันจิ   KAMEYAMA Toshifumi 13
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตัวอย่างศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   KONISHI Hiroaki 27
เหตุการณ์การเคลื่อนที่ในทิศทางลง โดยไม่ใช้พลังของสิ่งที่ เคลื่อนที่ในภาษาไทย   TAKAHASHI Kiyoko 43

รายงานผลการปฏิบัติ

ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนแนวการสอน   AONUMA Kunio 49
วิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเรื่องการสื่อสาร บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม   KUSHIDA Keiko 59
รายงานผลการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำสถาน ศึกษาแบบ Orienteering สำหรับนักศึกษาวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น (จำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง)   MIKAMI Naoko 67
การประเมินผลผู้เรียนที่ทำโปรเจ็คเวิร์คเป็นรายบุคคล   MIURA Takashi 79
รายงานการสร้างตำราไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น NAKAKURA Taeko MIURA Takashi  89
การทดลองการเรียนการสอนวิชาการอ่านโดยใช้วิธีจับคู่เรียน   SAITO Michiyo  97
การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย KITAMURA Takeshi SAITO Michiyo 109
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์ ภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่ เศกสิทธิ์ ปักษี HOSHII Naoko 121

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

การอุทิศระหว่างประเทศของอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น   MIZUNO Koji 133
ตัวอย่างการชี้แนะเพื่อมุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์   SUZUKI Kiyomi 137
สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวเขียนฮิรางานะของผู้เรียนชาวไทย   YOSHIDA Yuko 143

ผลการสำรวจ

การศึกษาเหตุผลและเป้าหมายในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 149
ผลการสำรวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย MIHARA Ryushi นพวรรณ บุญสม ประภา แสงทองสุข 153
สรุปแบบสอบถามเรื่อง ” เหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่น “   สมใจ แซ่อึ้ง 159
ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง วรวุฒิ จิราสมบัติ KITAMURA Takeshi 163

บทคัดย่อ

167