การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้าน ICT ของครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากการทบทวนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา