การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 14 (แบบออนไลน์ Virtual Conference)

การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 14 (แบบออนไลน์ Virtual Conference)

 

คลิ้กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด Poster for Annual Conference (JSAT 2563)

 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ญี่ปุ่นในโลกวิถีใหม่” (Japan in New Normal)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน  ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยแบบออนไลน์ในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความ หรือเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ (และอาจมีภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำเสนอจากต่างประเทศ) รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: jsatconference@gmail.com