การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2563 ในประเทศไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ณ ขณะนี้ คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (”คณะทำงานฯ”) ได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม โดยจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ผุ้เข้าสอบมีความมั่นใจที่จะเข้าสอบ ก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัคร ขอให้ท่านอ่าน ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือตามมาตรการด้านล่างนี้ 

1.กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น  คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง และจะพยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
2.คณะทำงานฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับผู้สมัครสอบที่คาดว่ามีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้สมัครสอบมีมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด
3.สำหรับศูนย์สอบขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบในระดับ N1 และ N2 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบขอนแก่น

มาตรการในวันสอบ

4.จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
5.ผู้ที่มีอาการหวัด เช่น ไอ จาม เป็นต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี้ หากพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการดังกล่าวขณะเข้าสอบแล้วก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสอบและเชิญออกนอกห้องสอบ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี
6.ผู้เข้าสอบจะต้องใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะต้องจัดเตรียมมาเอง
7.นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว จะมีมาตรการอื่นๆ ในวันสอบ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือนที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 30 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือสมัครทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp วันสอบ :     วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น การสมัครสอบออนไลน์ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.comวันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุด 23.59 น.)การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง กรุงเทพฯ     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาพหลโยธิน(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
  • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

เชียงใหม่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   โทร (053) 272 331 / 080 491 1298)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
  • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.

สงขลา     สำนักงาน UMDC เก่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร (074) 317 600 ต่อ 1107)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
  • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  00-16.30 น.

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002โทร (043) 203 469 / (043) 204 141 / (043) 009 700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ทางออนไลน์เท่านั้น (ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2563 (สิ้นสุด 23.59 น.))
  • ระดับสอบและจำนวนผู้สมัคร   จัดสอบเฉพาะระดับ N1 (จำนวน 50 คน) และ N2 (จำนวน 100 คน) เท่านั้น

Download Guide to JLPT 2020