ทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและภูมิปํญญาระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557-2558

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและภูมิปํญญาระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557-2558

 

โครงการที่สามารถขอรับทุนจะต้องสมัครในนามองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานวิจัย หรือ สถาบันที่ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ โดยเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมได้ อาทิ การแก้ไขฟื้นฟู ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติผ่านมุมมองด้านสังคม-วัฒนธรรม ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ บทบาทคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

องค์กรหรือสถาบันที่สนใจสามารถส่งแนวคิดโครงการเบื้องต้น (Proposal) ที่มีความยาวไม่เกิน 2-3 หน้ากระดาษ A4 มายังเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่อโครงการได้รับการพิจารณาผ่านแล้ว จะต้องยื่นเอกสารใบสมัครทุนอย่างเป็นทางการ พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110 ไม่เกินวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนพร้อมใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ https://www.jpf.go.jp/e/program/intel.html#2-1

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัฒนา อ่อนพานิช หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 โทรสาร (02) 260 8565 หรือ อีเมล์ wathana@ba.jpf.go.jp