ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 14 คน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
วันที่ 27  กันยายน  2562
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 28 กันยายน – วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นคันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากไฟล์แนบข้างใต้นี้ และส่งใบสมัครมายัง

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางอีเมลที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp  ภายในวันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562

 

ปิดรับสมัคร     ภายในวันศุกร์ที่  28 มิถุนายน 2562 นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์
  2. รายละเอียดและคุณสมบัติ
  3. ใบสมัครเข้าอบรม
  4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน