[ประกาศเพิ่มเติม!!] การขอคืนเงินค่าสมัครสอบการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ตามประกาศของศูนย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้แล้วดังนี้   ศูนย์สอบกรุงเทพฯ เว็บไซต์: https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-r2-1-2563/ Facebook: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3252717351419265   ศูนย์สอบเชียงใหม่ เว็บไซต์:   https://bit.ly/2YtrCC0 Facebook:  https://web.facebook.com/ojsatn/posts/3026452517444868