โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจน การเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ จึงจัดการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้นในเทอมต้น ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. (โครงการต่อเนื่อง 4 สัปดาห์) ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้  ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. และอาชีวศึกษาที่สนใจ
สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่  jldseminar@ba.jpf.go.jp หรือ แฟกซ์หมายเลข 0-2261-7505 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้)

ปิดรับสมัคร     ภายในวันพฤหัสบดีที่  21 กุมภาพันธ์  2562 นี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. จดหมายประชาสัมพันธ์ (pdf)

2. รายละเอียดและคุณสมบัติ

3. ใบสมัครเข้าอบรม

4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน