ยกเลิกการฉายภาพยนตร์ในวันที่ 22 ตุลาคมเนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช