เว็บไซต์เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปลี่ยนโดเมนเนม

เว็บไซต์เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปลี่ยนโดเมนเนมจาก

https://jfbkk.or.th เป็น https://ba.jpf.go.jp

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น