J-Talk: Diggin’ Culture #09 NINJA 101: นินจาศึกษาเบื้องต้น

J-Talk: Diggin’ Culture #09

NINJA 101: นินจาศึกษาเบื้องต้น

โดย ศ. ดร.ยามาดะ ยูจิ

รองประธานศูนย์วิจัยนานาชาติ ด้านนินจาศึกษา มหาวิทยาลัยมิเอะ

แปลความและเสนอข้อคิดเห็นโดย รศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
วันเวลาวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 13:00 – 15:00
ภาษาบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย

กิจกรรมจะเผยแพร่ผ่านทาง Youtube

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe

(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังเสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับ

โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)

 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture” กิจกรรมเสวนาที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้นับเป็นตอนที่ 9 ของซีรีส์ J-Talk ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง NINJA 101: นินจาศึกษาเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ยามาดะ ยูจิ รองประธานศูนย์วิจัยนานาชาติด้านนินจาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมิเอะ สถาบันที่มีมหาบัณฑิตด้านนินจาศึกษาคนแรกของโลก มาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนินจาตั้งแต่บทบาทหน้าที่ จิตวิญญาณ ตลอดจนภาพลักษณ์ของนินจาที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์หรือแอนิเมชันที่หลายคนคุ้นตาอย่างนารูโตะหรือนินจาฮัตโตริ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขาวิชานินจาศึกษาในปัจจุบันว่าศึกษาเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาของญี่ปุ่น และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้แปลความและเสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับผู้บรรยายศ. ดร.ยามาดะ ยูจิอ.ยามาดะเกิดเมื่อปี 1967 ที่จังหวัดชิสุโอกะ สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยท์ซุกุบะ มีผลงานตีพิมพ์ เช่น ประวัติศาสตร์นินจา (Kadokawa 2016) จิตวิญญาณของนินจา (Kadokawa 2019) เป็นต้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะมนุษยศาสตร์ ม.มิเอะ สาขาที่เชี่ยวชาญคือประวัติศาสตร์ศาสนาช่วงยุคกลางของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ศาสนาและความเชื่อ
เกี่ยวกับผู้แปลรศ. ดร.ชมนาด ศีติสารอ.ชมนาดสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยท์ซุกุบะ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ เช่น เรื่องสั้น ‘ธรณีเทพกับหมาจิ้งจอก’ และ ‘สารวัตรนักเบื่อปลา’ (แปล) ในหนังสือเรื่องสั้นญี่ปุ่น ๖ (อักษร-จุฬา 2543)  คติชนวิทยาญี่ปุ่น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561) เป็นต้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาที่เชี่ยวชาญคือคติชนวิทยาของญี่ปุ่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัฒนา อ่อนพานิช        wathana@ba.jpf.go.jp ทมวรรณ เพ็งสถิตย์     tamawan@ba.jpf.go.jp จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯสนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย (รอยืนยัน)ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02-260-8560 Facebook: www.facebook.com/jfbangkok/ Website: https://ba.jpf.go.jp