ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 – 2568 ประกอบด้วย (1) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (2) ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น  และ (3) ทุนโครงการสนับสนุนทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการสานเสวนาระหว่างประเทศ  ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนสนับสนุน โปรดอ่านระเบียบการต่างๆ โดยละเอียดรอบคอบ และท่านสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่
https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html

ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องนำส่งผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ภายในกำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร โดยยึดตามเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น โปรดคำนึงถึงเรื่องเวลาที่แตกต่าง พร้อมทั้งส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร

[หมายเหตุ] การสมัครต้องผ่านระบบออนไลน์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น

การรับสมัครจะทำการรับใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น ผู้มีความประสงค์ในการสมัครต้องสร้างบัญชีผู้สมัครของท่านในระบบและอัพโหลดใบสมัครผ่านระบบ (https://www.apply.jpf.go.jp/en/Identity/Account/Login) โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียดรอบคอบ (กรณีที่บางโครงการไม่สามารถดำเนินการสมัครทางออนไลน์ได้สำเร็จ โปรดตรวจสอบว่า ท่านได้ดำเนินการสมัครถูกต้องตามขั้นตอนการรับสมัครของโครงการนั้นๆ หรือไม่)

สำหรับระเบียบการทุนสนับสนุนของเจแปนฟาวน์โดยละเอียดนั้น สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดได้ที่ https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2024.pdf.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) กรุงเทพฯ 10110 โทร. (02) 260 8560-3 หรือ E-mail: info_jfbkk@jpf.go.jp