ประกาศรับสมัครทุนวิจัยขนาดเล็กทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการและนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 14 กันยายน พ.ศ. 2564)

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัยทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนใจประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ หรืออาณาบริเวณศึกษา เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทางด้านรัฐศาสตร์ (การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อักษรศาสตร์ วรรณคดีญี่ปุ่นและวรรณคดีเปรียบเทียบ วัฒนธรรมศึกษา และอื่นๆ

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนนักศึกษาปริญญาเอก ที่กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทนำในแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยเหล่านั้น รวมทั้งนักศึกษาปริญญาเอก ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอบทความวิจัยในเวทีการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ระยะเวลาของทุนวิจัยนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารเงื่อนไขการสมัครทุน และใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

หมดเขตปิดรับสมัครทุนวิจัย (รอบที่ 2) ภายในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

Guideline:
https://drive.google.com/file/d/1wYR196m5O7zpnYppGzIttFnhqU2RRGu3/view?usp=sharing

Application Form:
(PDF)
https://drive.google.com/file/d/1kLXyqjnoIuQNVI_BG28Zs7_RXniL3hNZ/view?usp=sharing

(MS-Word)
https://drive.google.com/file/d/1CxHMZnbbFIg876sNIdXx0fp6WTaJdLzQ/view?usp=sharing