***เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย*** การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 17


สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ญี่ปุ่นศึกษา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (JAPANESE STUDIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGY)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดีและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความ (มีค่าลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย) หรือเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ (และอาจมีภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำเสนอจากต่างประเทศ) รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: jsat2023cu@gmail.com