CALL FOR PAPERS – เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 18


สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย  (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ “ 90 ปีแห่งการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดีและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่าง ๆ สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความ (โดยมีค่าลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย) ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสแกน QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 18 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะใช้ภาษาไทยในการบรรยายตลอดรายการ (และอาจมีภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำเสนอจากต่างประเทศ)