วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบทรรศนะของคนไทยกับคนญี่ปุ่นที่มีต่อกันเกี่ยวกับการขอโทษ – ณ สถานการณ์ที่ที่ทำงาน- ANGKHANA JIRAJERANGCHAI CHINAMI KYOKO 3
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาของไทย – ตัวอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวร KONISHI HIROAKI 19
การวิเคราะห์ประโยคการิตด้วยกรอบมโนความคิดโครงสร้างเหตุการณ์ กรณีศึกษาประโยคการิตในภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น PATTARAWAN YOUYEN 37
Wake(da) in discourse RATCHANEE PIYAMAWADEE 49
การศึกษา ” คำช่วยทิ้งช่วง ” ในภาษาญี่ปุ่น ASADAYUTH CHUSRI 65
สำนวนแสดงความรู้สึก 「気」 ในภาษาญี่ปุ่น NAPASIN PLAENGSORN 79
หน้าที่ระดับข้อความของอนุพากย์คุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น SOMKIAT CHAWENGKIJWANICH 89
การอ่านเปรียบเทียบระหว่าง “JIJITSUBUN” กับ “SHUCHOUBUN” -เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตตำราวิชาการอ่านสำหรับนักศึกษาไทย- TEERAT PANYO 99
     

 

รายงานการปฏิบัติจริง

   
การผลิตตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับทดลอง) IMAEDA AKI PRAPA SANGTHONGSUK 109

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
วิทยาลัยชุมชนกับการสอนภาษาญี่ปุ่น EBIHARA TOMOHARU

127

การสำรวจความต้องการเพื่อการจัดทำหลักสูตร KONISHI HIROAKI

135

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับมหาวิทยาลัย KUSHIDA KEIKO 143
The Report of The 2002-2003 Training Program for Teachers of the Japanese Language (For Japanese Abroad) TANASARNSANEE MIKA 151
บทคัดย่อ   159