วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549

สารบัญ

บทความพิเศษ

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน – การนำ Peer reading มาใช้ในชั้นเรียนและประโยชน์ที่ได้รับ – TATEOKA Yoko 1
การย้อนมองการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศที่ 2 SAKUMA Katsuhiko 17
     

วิทยานิพนธ์
   
การศึกษาความแตกต่างในการใช้ “ga” และ “o”ในประโยคแสดง ความต้องการ YONEZAWA Yu 29
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นหลักการท่องจำ – การพัฒนาเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการเขียนของ ผู้เรียนในระยะเวลา 5 ภาคการศึกษา – IKEDA Takashi 41
คำช่วยที่เป็นปัญหาสำหรับผู้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา Pranee JONGSUTJARITTAM 53
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาว ไทย Napasin PLAENGSORN 65
การศึกษาเปรียบต่างการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย Asadayuth CHUSRI 75

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง
   
บทบาทและความสำคัญของแบบทดสอบกลางภาคเรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพของผลทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน MORI Yasumasa 87
การจัดทำ “เนื้อหาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ” NAGAMACHI Satoko
NAKAMURA Teru
MATSUBARA Teru
YAMAKAWA Noriko
97
เรื่องโครงการนำร่องในความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น TSUBONE Yukari 107
ความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ใน “Video-letter Project” OHASHI Yuki 117
ผลการสำรวจเกี่ยวกับวิธีการจำอักษรฮิรางานะของผู้เรียน ชาวไทย CHIBA Masahito 127
กิจกรรมในห้องเรียนที่เปลี่ยนความคิดเป็นภาษา – การปฏิบัติจริงที่ประเทศไทยของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบรวมกิจกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกัน – MATSUI Takahiro 137
กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นที่เชิญผู้เข้าร่วมชาวญี่ปุ่น – กรณีศึกษา การปฏิบัติการทัวร์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น – MURAKI Yoshiko 147
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ – การแปลทั้งฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่น – EBIHARA Tomoharu 157
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕” – การแปลครึ่งฉบับส่วนหน้าเป็นภาษาญี่ปุ่น – EBIHARA Tomoharu 161
นิฮงโกะชิโอะริ “แนะนำภาษาญี่ปุ่น” ผลิตโดย โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพฯประจำปี 2482 – ข้อมูลประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย – KITAMURA Takeshi 171
รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามการใช้ตำรา “AKIKO TO TOMODACHI” ในระดับมัธยมศึกษา Prapa SANGTHONGSUK
HATTA Naomi
181
รายงานเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 18 ปี และ การดำเนินงานในปัจจุบันของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย FUKAZAWA Shinko
NAKAI Masaya
TAKAHASHI Hironori
OTANI Setsuko
191
การเปลี่ยนแปลงและการทบทวนวิเคราะห์คอร์ส ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปของ เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ -หน้าที่และบทบาทในวงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของประเทศไทย – OTAKE Keiji
KUMANO Nanae
201

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
   
การศึกษาเกี่ยวกับ “Listening Strategy” ในชั่วโมงเรียนการฟังภาษาญี่ปุ่น FURUKAWA Yuko 211
การผลิตพจนานุกรมสำนวนญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย Nida LARPSRISAWAD 217
การส่งเสริมการใช้บทเรียนภาษาญี่ปุ่นออกอากาศ ผ่านดาวเทียมในประเทศไทย MIYAGISHI Tetsuya 221
การสำรวจความต้องการด้านภาษาญี่ปุ่นในตลา ดองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น (อุตสาหกรรมการผลิต) IKEDA Takashi 227
การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร – พัฒนาความสามารถ ในการพูดจากชั้นต้นสู่ชั้นกลาง – FUJII Akiko 233
บทคัดย่อ   239