วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

This image has an empty alt attribute; its file name is pic01_2007.jpg

สารบัญ

บทความพิเศษ

ไวยากรณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร -หันกลับมามองความคิดความเชื่อของตนเองที่มี ต่อการสอนภาษาญี่ปุ่นกันใหม่เถอะ –NODA Hisashi1

วิทยานิพนธ์
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สองระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นSomporn GOMARATUT19
การวิจัยเกี่ยวกับวิธีฟังเสียงโฆษะ และ เสียง อโฆษะ ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย(เฉพาะกรณีของ เสียงระหว่าง カ และ ガ , タและ ダ , パ และ バ )MIYAHARA Mihoko33
การวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำราและสื่อการสอน ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังระดับต้นเพื่อ ผู้เรียนชาวไทย(2) -แนวทางการสอนเสียงที่ฟังออกยาก-Sukanya THONGDEENOK43
หน้าที่และเงื่อนไขการใช้คำช่วยท้ายกลุ่มคำ “เนะ”Asadayuth CHUSRI55
การกำหนดหัวข้อไวยากรณ์ชั้นต้นสำหรับผู้เรียน ชาวไทย-แนวคิดสี่ประการจากมุมมองของ ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร-Kanokwan Laohaburanakit
KATAGIRI
Patcharaporn KAEWKITSADANG
Somkiat CHAWENGKIJWANICH
Suneerat NEANCHAROENSUK
67

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง
A Survey on the Japanese Language Class Broadcasted via Satellite in ThailandMIYAGISHI Tetsuya79
The study of Business Japanese Course in Thailand–Report of Waseda Education (Thailand)-TANAKA Atsuko89
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอกในปี ค.ศ.1940 การนำเสนอเอกสารแสดงระเบียบการของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอกKITAMURA Takeshi
Wilailuck TANGSIRITHONGCHAI
99
กิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น “ชั่วโมงสังสรรค์” -เพื่อพัฒนาความสามารถในการสนทนาให้สูงขึ้นAKITA Hidetsugu109
รายงานกิจกรรมประจำปีพ.ศ. 2549 ของชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ-มุ่งสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น-SUZUKI Yumiko
Saranya KONGJIT
EBIHARA Tomoharu
KAWAI Yukiko
119
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย -โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียน Kyoto Prefectural Higashiuji Senior High School-SUZUKI Yumiko131
“ความเข้าใจการฟัง” ในภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน-กิจกรรมชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการ “ได้ยิน” ไปสู่ “การฟัง”MORI Yasumasa141
ลักษณะการใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏIKEJIMA Mayumi
MATSUO Noriaki
MUSASHI Yuko
151
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕” -การแปลครึ่งฉบับส่วนหลังเป็นภาษาญี่ปุ่น-EBIHARA Tomoharu161
Action research การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางOTAKE Keiji171
การทบทวนเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างและหน้าที่ของผู้พูดภาษาญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียน -เพื่อสร้างการฝึกแบบกลุ่ม (Community of practice) ภายในห้องเรียน –MATSUI Takahiro181
เทคนิคและวิธีสอนทักษะการอ่านภาษา ญี่ปุ่นในฐานะ ภาษาต่างประเทศNapasin PLAENGSORN191
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการสอนคันจิหลักสูตร การสอนภาษาญี่ปุ่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นARIMOTO Masayo203
หลักสูตรของสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นTSUBONE Yukari213
โครงการนำร่องการฝึกอบรมวิชาชีพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมครูประจำตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาญี่ปุ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวHIRATA Yoshimi223
The influence of self-evaluation and peer evaluation against learners: Through Intermediate Japanese Conversation Class PracticesHAYASHI Asako233
บทคัดย่อ243