วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551

สารบัญ

บทความพิเศษ

เหตุใดผู้เรียนจึงใช้ผิด – เรียนรู้วิธีการสอนจากข้อผิดของผู้เรียน – SAKODA Kumiko 1

 

วิทยานิพนธ์

   
การศึกษาความหมายและวิธีการใช้คำ กำหนดขอบเขต shika, dake, bakari – เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น –ภาษาไทย – Panika SURARUNGSIKUL 17
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในระดับชั้น มัธยม ศึกษาตอนปลายของไทย -วิเคราะห์โดยการ สำรวจความกังวลใน การเรียนภาษาที่สองของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย- SHIMOMURA Ayumi 27
What makes a good Japanese language teacher? : PAC(Personal Attitude Construct)Analysis and Semi-structured interviews of Two Thai teachers teaching Japanese at secondary schools in Thailand FURUBEPPU Hizuru 37
การศึกษาการเรียนรู้คำกริยาเกี่ยวกับการให้และรับของผู้เรียนชาวไทย – กรณีศึกษาการใช้กริยา 「くれる」 – KAIDA Kazuko 47
การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Khwanjai AROONWING 57

 

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

   
การสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นโดยใช้ภาพจินตนาการ MIZUNO Yoshinori 67
รายงานการปฏิบัติจริงในระดับมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – การนำ “ การกล่าวสุนทรพจน์ 1 นาที ” มาใช้ในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล – YOSHIKAWA Keiko 77
วิธีการผลิตสื่อการสอนที่นำเสนอลำดับการเขียนตัวอักษรคันจิโดยใช้โปรแกรม Excel และ Paint CHIBA Masahito 87
การมองย้อนกลับไปพิจารณากระบวนการแต่งตำราประกอบการสอนรายวิชา “JPN336 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว” -ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และภายหลังการดำเนินการ- MORI Yasumasa 97
An analysis of peer-assessment in Japanese conversation class KOURAKATA Rie 107
Implementing a student-teaching program in Khon Kaen University-Reporting trial lessons in the Teaching Japanese as a Second Language Course- ARIMOTO Masayo 115
การวางแผนและการปฏิบัติจริงของคอร์สระดับกลางที่เน้นกิจกรรมในชั้นเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว AKIYAMA Kayo TABUCHI Namiko 125
ปัญหาและความคาดหวังด้านการอ่านภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาวิชาเอกสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Nida LARPSRISAWAD 135
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบ Admissions กับ คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดให้วิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาสอบ-กรณี พ.ศ. 2550 เป็นหลัก- EBIHARA Tomoharu 145
การสำรวจข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการมีพื้นฐานความรู้ ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของ มหาวิทยาลัย 3 แห่งในภาค เหนือ-ผลการสำรวจของ ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2551- EBIHARA Tomoharu
OGAWA Toeko
FUTAKUCHI Wakiko
YAMAKI Isao
Saranya KONGJIT
Saranich PHALAPANYA
KOURAKATA Rie TSUKAMOTO Hiroko
SHIMA Yumiko
155
The Class of Role-play Centered Conversation at the Basic Level : The Practice and Research to Aim to Make the Classroom to Develop Creative and Collaborative Activities KATO Nobuhiko 165
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย SAITO Masao 175
การสอนวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร – โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสิ่งแวดล้อมใน การเรียนเพื่อให้ผู้เขียนคำนึงถึง “ผู้อ่าน” เป็นสำคัญ- MATSUO Noriaki 185
การวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะวิชาการอ่าน SUZUKI Yumiko
UCHIDA Yoko
195
บทคัดย่อ   205