วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

สารบัญ

บทความพิเศษ

กิจกรรมการสอนการอ่าน ISHIGURO Kei 1

 

วิทยานิพนธ์

   
การวิเคราะห์ความหมายระหว่าง “กริยาเดี่ยว” กับ “กริยาประสม Tori-” –กรณีศึกษา “Toriotosu” และ “Torinokosu” — มนสิชา มีสุวรรณ 19
การเปรียบเทียบความคิดเห็นและมุมมองเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น –การอภิปรายผลการวิเคราะห์ PAC– IKETANI Kiyomi กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ KATAGIRI Junji 29
Analysis of pragmatic competence in Thai learners of Japanese in foreign language environment ―The structure of email rejecting― กุลรัมภา วรศรี 39
Thai Learners’ Use of Japanese No ―Based on Two-year Longitudinal Research― TSUBONE Yukari 49
     

 

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

   
การประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นของตนเองของบัณฑิตที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ธิติสรณ์ แสงอุไร 59
“คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นราชภัฏ” ปฏิบัติงานในรอบ 10 ปีและแผนงานในอนาคต HANAI Noriyuki 69
การเปรียบเทียบ “PAT” วิชาภาษาญี่ปุนกับตำรา ” AKIKO TO TOMODACHI “ KOYAMA Koki 79
ผู้เรียนมีความรู้สึกนึกคิดเช่นไร –จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น– นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ MAENO Fumiyasu 89
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศไทย และความช่วยเหลือของครู NISHINO Ai 99
Considering of Teaching Japanese as a Foreign Language in Overseas ―A comparison with French, English, German and Chinese Foreign language education in Thailand― YAMAGUCHI Masayo 109
Revision of web contents that provide reference books on Japanese language education in Thailand ―Explore the way information can be displayed in a user friendly format― YASUDA Reiko KIMURA Yuko SUZUKI Yumiko UCHIDA Yoko 119
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างครูผู้สอนเจ้าของภาษากับครูผู้สอนชาวต่างประเทศในการสอนแบบทีม –ความคาดหวังของผู้เรียนชาวไทยในวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่– Saranya KONGJIT YOSHIDA Naoko 129
     

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายโดยผู้สอนชาวไทย –กรณีศึกษาการสอนวิชาเนื้อหาระดับกลาง-สูง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย– อัษฎายุทธ ชูศรี 139
การพัฒนาตำราการอ่านในประเทศไทย –สิ่งที่พบจากการสำรวจสภาพความเป็นจริงของสื่อการสอนและชั่วโมงการเรียน– USHIKUBO Ryuta NAKATSU Asuka UCHIHATA Megumi TAKEI Hiroko AKITA Miho UCHIDA Yoko FUKUIKE Akimi YASUDA Reiko NAKAYAMA Eiji 145
บทคัดย่อ   151