วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

This image has an empty alt attribute; its file name is pic01_2015_L.jpg

สารบัญ

บทความพิเศษ

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้Taskเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน YAMAUCHI Hiroyuki 1

 

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ

   
Perceptions of Thai JFL learners towards a task-based Japanese class –A study of a “Japanese for Travel 2014 course” at a Thai secondary school– FUKUNAGA Tatsushi FUKUNAGA Aiko Sudarat TAKACHOTE 17
Teacher cognition of Thai JFL teachers –A belief survey in Thai secondary schools– FUKUNAGA Tatsushi 27
นโยบาย กระบวนการผลิต และเนื้อหาของตำราเรียนสนทนาหลักของภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CHIBA Masahito วรรณนิตา ยมนาค 37
บุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นซึ่งสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยพึงประสงค์ – จากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ — MAENO Fumiyasu KATSUDA Chie นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ 47
“จุดเด่นในการนำเสนอตนเอง” และ “คำที่ใช้บ่อย” ของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในจดหมาย PR ตนเองที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สมัครงาน KOYAMA Koki 57
The role of the SEND program for the tertiary educational institutions in Thailand –The practice of the Japanese language instruction, instruction support, and exchange activities– KANOME Yoko YOKOTA Kyoichi ISHIZAKI Daichi SHINOHARA Emi NARITA Yuni NISHIDA Natsumi 67
การพิจารณา “ความเข้าใจง่าย” สำหรับข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย (“Yasashii Nihongo”) — การเปรียบเทียบความยากง่ายของคำศัพท์กับข่าวภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและลักษณะของคำศัพท์ที่ “ยาก” — KONDO Megumi 77
การสอนแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิผลในชั่วโมงการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา — ศึกษาจากผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูชินคิ — NAKAO Yuki นริศรา ทองมี 87
What a Japanese language teacher learned through a tour guide training –A case study of Ms. Ueyama who teaches at University A in Thailand– OKAWACHI Hitomi 97
Learners’ Interest in Japanese Video Content Such as Anime and Drama –A Study Based on a Survey of Thai University Students — MATSUI Natsuki 107
บทคัดย่อ   117