ประกาศ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ Swing Gate Barrier & Visitor Management System

อาคารเสริมมิตรจะมีการเปิดใช้งานระบบ Swing Gate Barrier & Visitor Management System เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ผู้ใช้บริการห้องสมุดโปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าอาคารที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G โดยใช้บัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อแลกบัตรผ่าน Swing Gate Barrier & Visitor Management System

หากท่านใดไม่มีเอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะไม่สามารถเข้าอาคารได้จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

การใช้งาน Swing Gate สำหรับสมาชิกห้องสมุด