ศิลปะ

ยากิชิเมะ – ปั้นดิน เปลี่ยนโลก

กรุงเทพ 25 ส.ค.-26 ก.ย. 2566 ขอนแก่น 7 ต.ค.-26 พ.ย. 2566

กิจกรรมเวิร์คชอปและการแสดง: “Dance Oto” และ “We Belong”

โดยคุณทาเคชิ มัตสึโมโตะ ศิลปินนักเต้น นักออกแบบท่าเต้นจากญี่ปุ่น (ส่วนหนึ่งของเทศกาล BICT on(line) the MOVE 2021)

การเรียนรู้ผ่านการเล่น: หลักการและวิธีการ

การเรียนรู้ผ่านการเล่น: หลักการและวิธีการ Learning Thro

The Breathing of Maps

  เจแปนฟาวนเ์ดช่นัเอเชียเซ็นเตอร์รว่มกบัพิพิธภณัฑศ

UNFOLDING KAFKA FESTIVAL 2019

“การแข่งขันเริ่มขึ้นในป่า ทั้งผืนป่าเต็มไปด้วยสัตว์ ผมพ