The Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic)

【ค่าสอบ】 1,260 บาท
【สถานที่สอบ】 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า
(KBU Prometric Test Center)
ห้อง STN10988  ชั้น 6 อาคาร 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า
ถ.มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
【วิธีการสมัคร】 https://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html
【ผู้ดำเนินการ】 บริษัท Prometric

สำหรับวันสอบสามารถเช็คได้ที่นี่ Facebook : ญี่ปุ่นง่ายๆ กับ JFT-Basic

คลิปแนะนำการสอบJFT-Basic สามารถรับชมได้จากที่นี่ 1. เกี่ยวกับการสอบ
 1. สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
 1. สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
 1. ทุนสนับสนุน
 1. ติดต่อสอบถาม

1.เกี่ยวกับการสอบ

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/e/index.html (ภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์การสอบ
The Japan Foundation Test for Basic Japanese (ชื่อย่อ JFT-Basic) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นเกณฑ์พิจารณาเพื่อรับรองว่าชาวต่างชาติดังกล่าวมีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ข้อสอบนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ซึ่งเป็นกรอบสำหรับพิจารณาวิธีการสอนและวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น มาตรฐานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิดของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) อันเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาในยุโรป และอิงแนวคิด “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน” ที่เจแปนฟาวน์เดชั่นพัฒนาขึ้นมาตามหลัก CEFR ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบว่า สามารถใช้ทำอะไรได้ และทำได้ในระดับใด
 
JFT-Basic เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการยื่นขอสถานภาพการพำนักแบบใหม่ที่เรียกว่าสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1” ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่และมีจุดประสงค์หลักเพื่อมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการยื่นขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1” ก็สามารถเข้าสอบได้ด้วยเช่นกัน

รูปแบบการสอบ
การสอบจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (CBT:Computer Based Testing) ผู้สอบจะใช้คอมพิวเตอร์ในการดูข้อสอบและตอบคำถาม โดยสามารถตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และฟังเสียงผ่านทางหูฟังที่ติดตั้งในแต่ละบูธ
 
คำถามและตัวเลือกจะแสดงที่บริเวณตรงกลางหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ส่วนอื่นของหน้าจอจะแสดงชื่อส่วนของข้อสอบ ชื่อข้อสอบ เวลาที่เหลือ และสถานะความคืบหน้าในการทำข้อสอบ
 
คำถามในข้อสอบจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าผู้สอบกดที่ปุ่ม “Your Language” จะสามารถอ่านคำถามเป็นภาษาไทยได้ (บนหน้าจอสามารถแสดงข้อความได้ 9 ภาษา ตามประเทศที่จัดสอบ)
 
เมื่ออ่านคำสั่งและทำความเข้าใจฉากและสถานการณ์แล้ว ผู้สอบจึงเริ่มตอบคำถาม ในส่วนของข้อสอบการฟัง เมื่อกดปุ่มเพลย์ผู้สอบจะได้ยินเสียงโจทย์ ผู้สอบสามารถฟังโจทย์ได้เพียงสองรอบเท่านั้น หลังจากคลิกเลือกคำตอบแล้ว คำตอบที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสี

โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ “ตัวหนังสือและคำศัพท์” “บทสนทนาและสำนวน” “การฟัง” และ “การอ่าน” โดยมีคำถามทั้งสิน 50 ข้อ มีเวลาสอบทั้งหมด 60 นาที โดยไม่จำกัดเวลาสำหรับการทำข้อสอบในแต่ละส่วน

ระดับและความสามารถทางภาษา

ข้อสอบที่ใช้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามกรอบคิดของ CEFR ที่มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นใช้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งดัชนีระดับความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น กล่าวคือผู้สอบสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นทำอะไรได้และทำได้ในระดับใด ซึ่งระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้นนี้ เรียกว่า Can-do (หมายถึง “ทำได้” ในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามรูปที่ 1 ข้อสอบ JFT-Basic เป็นการประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบว่ามีถึงระดับ A2 หรือไม่


รูปที่ 1

คำถามที่พบบ่อย

Q. JFT-Basic เกี่ยวข้องอย่างไรกับสถานภาพ“ทำงานทักษะเฉพาะ”

A. การยื่นขอสถานภาพ“ทำงานทักษะเฉพาะหมายเลข 1 ” ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะอาชีพในแต่ละแขนง (14 ประเภท) และการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (การทดสอบภาษาญี่ปุ่น) (ผู้ที่จบหลักสูตรการฝึกงาน 2 ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบทั้งสองอย่าง) ชาวต่างชาติสามารถใช้ผลสอบ JFT-Basic เพื่อประกอบการยื่นขอสถานภาพดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป ถือว่ามีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับที่จำเป็นต่อการยื่นขอสถานภาพ“ทำงานทักษะเฉพาะหมายเลข 1 ”

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”

เวบไซต์กระทรวงต่างประเทศ

เอกสารอธิบาย “การจัดการเพื่อการเปิดรับบุคลากรชาวต่างชาติและการอาศัยร่วมกัน” (PDF)

Q. มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อสอบในอดีตหรือไม่

A. ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการ แต่สามารถดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่

Q. ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเวบไซต์จองวันสอบ สามารถสอบถามได้ที่ไหน

A. การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวบไซต์จองวันสอบ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บริษัท Prometric

2.สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

สื่อการเรียนการสอน

IRODORI Japanese for Life in Japan เจแปนฟาวน์เดชั่นได้พัฒนา JF Can-do for Life in Japan ขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบของ Can-do Statement (รูปแบบการแสดงความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น ที่เรียกว่า Can-do ) เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่เดินทางและมาพำนักที่ญี่ปุ่นด้วยสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” เป็นต้น JF Can-do for Life in Japan เป็นมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยหัวข้อ Can-do ระดับ A1 และ A2 รวมทั้งสิ้น 381 หัวข้อ   สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยใช้ JF Can-do for Life in Japan เป็นเป้าหมายในการเรียนนี้ มีชื่อว่า “IRODORI Japanese for Life in Japan” สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนให้สามารถใช้งานได้จริง ด้วยการฝึกฝนทักษะการฟังและการสนทนาผ่านไฟล์เสียง ฝึกฝนการอ่านทำความเข้าใจผ่านบทเรียนที่แสดงในรูปแบบสื่อที่พบเจอในชีวิตจริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ JFT-Basic เท่านั้น แต่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นก็สามารถใช้เพื่อฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าสื่อการเรียนการสอนนี้เป็นสื่อที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

การจัดอบรมผู้สอนที่ประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”   ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้เชิญผู้สอนภาษาญี่ปุ่นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และจัดอบรมการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะมาญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” และเพิ่มพูนความรู้ทางวิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตั้งเป้าหมายโดยอิงหลักคิดตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นและความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

สัมมนาวิธีการสอน

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วางแผนจัดสัมมนาวิธีการสอนสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันที่มีมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมาทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”  โดยจะแจ้งข่าวสารและกำหนดการสัมมนาให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์นี้

3.สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

เราขอแนะนำสื่อการเรียนและตัวช่วยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบ JFT-Basic 
เริ่มต้นด้วยการทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ JFT-Basic เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อสอบแบบใด เรามีจุดอ่อนในทักษะใดบ้าง และจะต้องเตรียมตัวอย่างไร  
ตัวอย่างข้อสอบ JFT-Basic (https://www.jpf.go.jp/jft-basic/sample/q01.html ) 

  • สื่อการเรียน 1 แบบเรียน อิโระโดะริ ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต 
   เป้าหมายของการสอบ JFT-Basic คือการวัดว่า “คุณสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นทำอะไรได้บ้างและทำได้มากน้อยเพียงใด” และประเมินว่า “คุณสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง และดำเนินชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือไม่”  
   แบบเรียน IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต เป็นสื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่จะไปทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถใช้เพื่อเตรียมตัวสอบ JFT-Basic ได้ 
   สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ 
   https://sites.google.com/view/irodori-th
  • สื่อการเรียน 2 คอร์สออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น IRODORI 
   เว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แบบเรียน IRODORI ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น โดยเรียนรู้จากสื่อวิดีโอ รูปภาพประกอบ และเสียงที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งคอร์สออนไลน์นี้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมคอร์ส!  
   ปัจจุบันเปิดคอร์สระดับชั้นต้น 1 (A2) และมีกำหนดเพิ่มระดับชั้นในเร็วๆ นี้ 
   https://www.irodori-online.jpf.go.jp/

หากไม่มีแผนที่จะไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น แต่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น เราขอแนะนำ

  • ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม”  
   ตำราชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่สามารถใช้ได้จริง 
   โดยมีเนื้อหาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
   https://www.marugoto.org/download/
  • คอร์สภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์ “Marugoto Japanese Online Course”
   คอร์สสำหรับเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบครอบคลุมทั้งหมด เพียงแค่ลงทะเบียนก็สามารถเรียนด้วยตัวเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   Marugoto Japanese Online Course
   https://minato-jf.jp/Home/Index

4.ทุนสนับสนุน

สำหรับโปรแกรมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับองค์กรที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมในปีที่ผ่านมาได้ที่นี่

5.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบได้ที่

  • ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท Prometric (ภาษาไทย)
   โทรศัพท์ : 02-004-3087 หรือ 02-004-3097
   แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม : https://fs6.formsite.com/Prometric/awuqfdyjtg/index.html
   เวลาทำการ : 9:00-17:00 (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการไทยและญี่ปุ่น)
  • ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท Prometric (ภาษาอังกฤษ) ที่นี่

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี 21 กรุงเทพฯ 10110
TEL: 02-261-7500 – 4
E-mail: info-jftb_JFBKK@jpf.go.jp
เวลาทำการ: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ