รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทีม
ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโปรเจคทีมร่วมกับคณาจารย์ผู้มีความสนใจและมีความประสงค์จะลองจัดการเรียนการสอนแบบทีมในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยและได้ดำเนินการรวบรวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวบรวมมาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกรอบแนวคิดคือ

  • อาจารย์ชาวไทยเป็นผู้สอนหลัก และอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุน
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถทางการสื่อสารของผู้เรียนควบคู่กับความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม
  • เป็นกิจกรรมที่ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นอยู่ในชั้นเรียนและดำเนินการเรียนการสอนด้วยกัน

ในการจัดกิจกรรมปรากฎทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

นอกจากตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังรวบรวมข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบทีม รวมไปถึงสำนวนประโยคที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ชาวไทย ซึ่งทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทีมในโอกาสต่อไป

เนื้อหา

บทนำ บทนำ
ถึงอาจารย์ชาวไทย
ถึงอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสอนแบบทีม
1. นิยามการสอนแบบทีม
2. ข้อดีของการสอนแบบทีม
3. รูปแบบของการสอนแบบทีม
4. เพื่อให้การสอนแบบทีมเกิดประโยชน์สูงสุด
ฮิระงะนะ ฮิระงะนะ 1 การทักทาย, วรรค な และ は
ฮิระงะนะ 2 วิธีการอ่านฮิระงะนะ และคะตะคะนะ
ฮิระงะนะ 3 วิธีการเขียนฮิระงะนะ และคะตะคะนะ
ฮิระงะนะ 4 วิธีการอ่านฮิระงะนะ และคะตะคะนะ
ไวยากรณ์ 1-6 ไวยากรณ์ 1 アムさんは学がく生せいですか
ไวยากรณ์ 2 ~がありますか
ไวยากรณ์ 3 ~が好すきですか
ไวยากรณ์ 4 ~は(สถานที่) へ行いきます
ไวยากรณ์ 5 (ยานพาหนะ)で行いきます
ไวยากรณ์ 6 ~はどこですか → ~の~です
ไวยากรณ์ 7-12 ไวยากรณ์ 7 แนะนำครอบครัว
ไวยากรณ์ 8 ~たことがあります
ไวยากรณ์ 9 ~はどこですか → ~階かいです
ไวยากรณ์ 10 ~ことができます
ไวยากรณ์ 11 (ยานพาหนะ)でどのぐらいかかりますか。
ไวยากรณ์ 12 บอกทาง
สนทนา สนทนา 1 แนะนำตัวเอง
สนทนา 2 แนะนำตัวเอง
สนทนา 3 ร้านแฮมเบอร์เกอร์
สนทนา 4 สั่งอาหารที่ร้าน
สนทนา 5 ซื้อของที่ร้าน
วัฒนธรรม วัฒนธรรม 1 เขียนคำขอพรในวันทานาบาตะ 「~ますように」
วัฒนธรรม 2 มารยาทในการรับประทานอาหารของญี่ปุ่น
วัฒนธรรม 3 เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการถามตอบ
วัฒนธรรม 4 สถาณการณ์การสอบเข้าเรียนต่อของญี่ปุ่น
วัฒนธรรม 5 เรียนรู้เกี่ยวกับ 「ซากุระ」 ของญี่ปุ่น [bunka 05_sakura] วัฒนธรรม 6 เยี่ยมบ้านชาวญี่ปุ่น
สำนวนสำคัญ สำนวนสำคัญ