ประกาศตำแหน่งงานว่าง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม)