งานเสวนา “ย้อนรอยโยไคญี่ปุ่นและภูตผีไทย: ผ่านมุมมองศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อ”

งานเสวนาเรื่อง
“ย้อนรอยโยไคญี่ปุ่นและภูตผีไทย: ผ่านมุมมองศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อ”

     
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
  เวลา: 14:00 – 16:30 น.
  สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  ค่าเข้าชม: ฟรี
  ภาษา: ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย 
  ลงทะเบียน: https://www.eventpop.me/s/YokaiTalks

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ภูมิใจนำเสนอการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ย้อนรอยโยไคญี่ปุ่นและภูตผีไทย: ผ่านมุมมองศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ

งานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “โยไคพาเหรด: ขบวนภูตพิศวงจากญี่ปุ่น (Yokai Parade: Supernatural Monsters from Japan)” ที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่ TCDC กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ วัตถุประสงค์ของงานเสวนานี้เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างวัฒนธรรม โยไคและภูตผีไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เรียนรู้และชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวย รวมไปถึงแง่มุมทางศิลปะและวัฒนธรรมโยไคญี่ปุ่นและทางจิตวิญญาณในไทย โดยมุ่งเน้นสรรพสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้คุณคิคคาวะ นาโอโกะ (Kikkawa Naoko) ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์มิโยชิ โมโนโนเกะ จากญี่ปุ่น จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับต้นกําเนิดและความสําคัญทางวัฒนธรรมของโยไคในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแนะนําเรื่องเล่าของภูตโยไคบางตนให้ผู้เข้าร่วมได้ฟัง นอกจากนี้เธอก็จะเปิดเผยบริบททางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางศิลปะและวัฒนธรรมของโยไคในยุคสมัยปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบที่ทำให้ญี่ปุ่นยังสามารถรักษาแก่นแท้ของโยไคให้คงไว้ในเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านและศิลปะของญี่ปุ่นได้สำเร็จอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของเธอจะช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ว่า วัฒนธรรมโยไคได้บ่งบอกและช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางได้อย่างไร

ในขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องภูตผีของไทย โดยจะเจาะลึกถึงต้นกําเนิดและมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ในนิทานพื้นบ้านของไทย รวมถึงการมองผลกระทบที่มีต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมไปถึงประเพณีท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายบทสนทนาที่ว่า ภูตผีและสัตว์ประหลาดของไทยนั้น ได้สะท้อนถึงคุณค่าโดยเนื้อแท้ของวัฒนธรรมไทยอย่างไร และเราจะสามารถรักษาและส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่ไว้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

งานเสวนาครั้งนี้จะอภิปรายร่วมกันถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภูตผีของญี่ปุ่นและไทย ในบริบทภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ โดยเราจะสำรวจภาพสะท้อนอันเหมือนและแตกต่างนี้ผ่านมุมมองของนิทานพื้นบ้าน เรื่องเล่า ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นว่าประเพณีเหล่านี้สามารถอยู่รอดและเติบโตขึ้นในสังคมได้อย่างไรผ่านการร่วมมือและปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่ยังสามารถรักษาแก่นแท้ในเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้

การรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญจากทั้งญี่ปุ่นและไทยในครั้งนี้ เราจึงมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ฟังเกี่ยวกับความหลากหลายของบริบททางศิลปะและวัฒนธรรมทางของโยไคและภูตผีไทย

กำหนดการ

13.30 – 14.00 ลงทะเบียน 
14:00 – 15.20 เริ่มเสวนา
– คุณคิคคาวะ นาโอโกะ (Kikkawa Naoko) ภัณฑารักษ์ของ พิพิธภัณฑ์โยไคญี่ปุ่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ยุโมโตะ โคอิจิ (พิพิธภัณฑ์มิโยชิ โมโนโนเกะ) 
– รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.20 – 15.30 พักเบรก
15.30 – 16.30 การอภิปราย และ ช่วงถามตอบ
16.30 – 17.00 พาชมนิทรรศการ นำโดย คุณคิคคาวะ นาโอะโกะ (Kikkawa Naoko)
   

ลงทะเบียน: https://www.eventpop.me/s/YokaiTalks (Walk-in มีจำนวนจำกัด)

วิทยากร

คุณคิคคาวะ นาโอโกะ (Kikkawa Naoko)

เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในเมืองฮิโรชิม่า เธอเรียนจบปริญญาโทในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่นร่วมสมัยจากมหาวิทยาลัยสตรีโชวะ (Showa Women University) ปัจจุบันเธอทำงานเป็นภัณฑารักษ์และรับผิดชอบนิทรรศการมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโยไค ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการโยไค พาเหรด และ นิทรรศการภูตพยากรณ์อามาบิเอะ และ อามาบิโกะ ที่ พิพิธภัณฑ์โยไคญี่ปุ่นเพื่อเป็นกียรติแก่ยุโมโตะ โคอิจิ (พิพิธภัณฑ์มิโยชิ โมโนโนเกะ)

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวรรณคดีไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยทำวิทยานิพนธ์ด้านคติชนวิทยา สนใจเกี่ยวกับคติชนวิทยา – มานุษยวิทยาวัฒนธรรม นิทานและตำนานพื้นบ้าน ประเพณีพิธีกรรม วรรณคดีท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นกรรมการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและระดับชาติ

ผู้แปล

อาจารย์สิริพร ด่านสกุล

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิบะ และปริญญาโท สาขาการวางแผนสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้ร่วมงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2018 และได้ช่วยเหลือในโครงการต่างๆ เช่น เป็นล่ามแปลแผ่นพับสําหรับนิทรรศการเรื่อง “Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s” และล่ามสําหรับการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี “Mlabri in the Woods”

ติอต่อสอบถาม
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) กรุงเทพฯ 10110
Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok | เว็ปไซต์: https://ba.jpf.go.jp/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: acdept_jfbkk@jpf.go.jp

ร่วมจัดโดย: