ไอเดียจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ปีการศึกษา 2565


เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) จัดทำ “รวมไอเดียสร้างแรงจูงใจผู้เรียน (IDEA BOOK)” เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียในการจัดการเรียนการสอน

“IDEA BOOK” นี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียนด้วย ARCS Model ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK)

“IDEA BOOK” นี้รวมไอเดียจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียน จำนวน 10 ไอเดียจากไอเดียทั้งหมดที่ส่งเข้ามา โดยเรียงลำดับไอเดียตามรูปแบบของสื่อการสอนและตำราที่ใช้

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “IDEA BOOK” นี้ จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เห็นถึง “ปัญหาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้เรียน” “ไอเดียในการสร้างแรงจูงใจ” และ “ผลที่คาดว่าจะได้รับ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ IDEA BOOK ที่นี่