ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ศูนย์สอบเชียงใหม่ และศูนย์สอบสงขลา

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ  ศูนย์สอบเชียงใหม่ และศูนย์สอบสงขลา

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้พิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา การปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าสอบของผู้สมัครสอบ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ศูนย์สอบเชียงใหม่และศูนย์สอบสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ผู้สมัครสอบสามารถติดตามรายละเอียดประกาศการยกเลิกและการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบแต่ละแห่งดังนี้

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร:
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
Website: https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-r1-2-2564/
FB: https://fb.watch/9nc5dsDeBh/

ศูนย์สอบเชียงใหม่ :
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (OJSATN)
Website: www.ojsatn.or.th
FB: https://www.facebook.com/153396028083879/posts/4516146601808778/?d=n

ศูนย์สอบสงขลา:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Website: https://www.jp-tsu.com/jlptsongkhla/
FB: https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4365360740256166&id=594844773974467

อนึ่ง การจัดสอบระดับ N1 และ N2 ที่ศูนย์สอบขอนแก่น จะจัดสอบตามกำนดการเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
19 พฤศจิกายน 2564