เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2565
เทคนิคการเขียนภาษาญี่ปุ่น: สอนอะไร ประเมินอย่างไร

เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2565
เทคนิคการเขียนภาษาญี่ปุ่น: สอนอะไร ประเมินอย่างไร
「作文指導のコツː 何を教えるか、どう評価するか」

ผู้จัด: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566  เวลา 10.00-12.10 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 (เวลา 12.00 น.)
สมัครทาง Google Form: https://forms.gle/nb3taJCuPLm93xD16
※แจ้งผลการสมัครทางอีเมลภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย:    ภาษาไทย
ลักษณะการบรรยาย: ผ่านโปรแกรม Zoom
Zoom Meeting ID และรหัสผ่าน จะส่งให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

กำหนดการ

  9.30 เข้าห้องประชุมออนไลน์
  10:00-10:05 พิธีเปิด
  10:05-12:00 เทคนิคการสอนวิชาการเขียนภาษาญี่ปุ่น
  12:00-12:10 แบบสอบถามและพิธีปิด