เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2566 สอนอะไรอย่างไร:ภาษาสุภาพในงานบริการ「サービス分野の敬語の教え方」

เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2566
สอนอะไรอย่างไร:ภาษาสุภาพในงานบริการ
「サービス分野の敬語の教え方」

ผู้จัด: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567  เวลา 9.50-12.35 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้-วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 (เวลา 12.00 น.)
สมัครทาง Google Form: https://forms.gle/o14XRKAA4KwnXNan6
※แจ้งผลการสมัครทางอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
เงื่อนไขการสมัคร: เป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย:
    วิทยากรชาวไทย: ภาษาไทย
    วิทยากรชาวญี่ปุ่น: ภาษาญี่ปุ่น
ลักษณะการบรรยาย: ผ่านโปรแกรม Zoom
Zoom Meeting ID และรหัสผ่าน จะส่งให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

กำหนดการ

  9:30-9:50 เข้าห้องประชุมออนไลน์
  9:50-10:00 พิธีเปิด
  10:00-10:05 แนะนำวิทยากร
  10:05-10:30 ความสำคัญของภาษาสุภาพในสังคมญี่ปุ่น
  10:30-10:55 ภาษาสุภาพสำหรับพิธีกร
  10:55-11:20 ภาษาสุภาพสำหรับงานต้อนรับแขก
  11:20-11:45 ภาษาสุภาพเพื่อการอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว
  11:45-12:10 ภาษาสุภาพสำหรับงานบริบาล
  12:10-12:25 ช่วงถามตอบ และสรุปเสวนา
  12:25-12:30 แบบสอบถามและพิธีปิด