เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2567 “การสอนภาษาญี่ปุ่นในมิติใหม่: การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Device)และAI”

ผู้จัด:เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลา:วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567  เวลา 9:00-12:00 น. 
ช่วงเวลารับสมัคร:ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 (เวลา 12.00 น.)
สมัครทาง Google Form: https://forms.gle/pSLwkzsG6Bqe6BZ69
※แจ้งผลการสมัครทางอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
คุณสมบัติผู้สมัคร :เป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย:
 วิทยากรชาวไทย: ภาษาไทย
วิทยากรชาวญี่ปุ่น: ภาษาญี่ปุ่น
ลักษณะการบรรยาย: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Zoom Meeting ID และรหัสผ่าน จะส่งให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567