ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566 ทางออนไลน์


ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt.jp/e/guideline/results_online.html 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2566 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้