[ประกาศ] ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้พิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าสอบของผู้สมัครสอบ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ผู้สมัครสอบ (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืนได้ที่ผู้จัดสอบที่ท่านได้สมัครสอบไว้

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)

Website: https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-r1-1-2564/

FB: https://www.facebook.com/OJSAT/posts/4276779655679691

ศูนย์สอบเชียงใหม่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (OJSATN)

Website: https://ojsatn.or.th/

FB: https://www.facebook.com/ojsatn/posts/4023154007774709