ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2563 ทางออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/   

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้