การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2564 ในประเทศไทย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (”คณะทำงานฯ”) ได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ผุ้เข้าสอบมีความมั่นใจที่จะเข้าสอบ

ก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัคร ขอให้ท่านอ่าน ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือตามมาตรการด้านล่างนี้

 1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ  สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น  คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง และจะพยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
 2. คณะทำงานฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับผู้สมัครสอบที่คาดว่ามีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้สมัครสอบมีมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด

มาตรการในวันสอบ

 1. จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 2. ผู้ที่มีอาการหวัด เช่น ไอ จาม เป็นต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี้ หากพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการดังกล่าวขณะเข้าสอบแล้วก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสอบและเชิญออกนอกห้องสอบ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะต้องจัดเตรียมมาเอง
 4. นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว จะมีมาตรการอื่นๆ ในวันสอบ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือนที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

3 มีนาคม 2564

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)


การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือสมัครทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp

วันสอบ :     วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
สถานที่จัดสอบ :     กรุงเทพฯ  และ เชียงใหม่

การสมัครสอบออนไลน์
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2564 (เริ่ม 09.00 น.) – 1 เมษายน 2564 (สิ้นสุด 17.00 น.)
เชียงใหม่  รหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 (เริ่ม 09.00 น.) – 1 เมษายน 2564 (สิ้นสุด 17.00 น.)

การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  :  โปรดตรวจสอบวิธีและวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง

กรุงเทพฯ     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาพหลโยธิน
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์และทางออนไลน์เท่านั้น
  จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2564
  ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (ถือตราประทับวันที่ส่ง)

เชียงใหม่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200   โทร (053) 272 331 / 080 491 1298)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น. 

Download Guide to JLPT 2021