การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

This image has an empty alt attribute; its file name is logotype_c2.jpg

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2564 ในประเทศไทย
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (”คณะทำงานฯ”) ได้ดำเนินการจัดให้มีการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ผุ้เข้าสอบมีความมั่นใจที่จะเข้าสอบ

ก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัคร ขอให้ท่านอ่าน ทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือตามมาตรการด้านล่างนี้

 1. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ  สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น  คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง และจะพยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
 2. คณะทำงานฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับผู้สมัครสอบที่คาดว่ามีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้สมัครสอบมีมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด
 3. ศูนย์สอบสงขลา จะดำเนินการจัดสอบทุกระดับแต่จำกัดจำนวนผู้สอบในแต่ละระดับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบสงขลา
 4. ศูนย์สอบขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบในระดับ N1 และ N2 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบขอนแก่น

มาตรการในวันสอบ

 1. จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ  ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 2. ผู้ที่มีอาการหวัด เช่น ไอ จาม เป็นต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ นอกจากนี้ หากพบว่าผู้เข้าสอบมีอาการดังกล่าวขณะเข้าสอบแล้วก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสอบและเชิญออกนอกห้องสอบ โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทุกกรณี
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยจะต้องจัดเตรียมมาเอง
 4. นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว จะมีมาตรการอื่นๆ ในวันสอบ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือนที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14 กรกฎาคม 2564

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือสมัครทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp

วันสอบ :     วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดสอบ  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา และ ขอนแก่น

การสมัครสอบออนไลน์
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุด 17.00 น.)

กรุงเทพฯ     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาพหลโยธิน
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2564

เชียงใหม่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200    โทร (053) 272 331)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.30-18.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.30-15.00 น. 

สงขลา     สำนักงานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร (074) 317 600 ต่อ 1107)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564   (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.30 น. 
 • จำนวนผู้สมัคร    จำกัดจำนวนผู้สมัครแต่ละระดับ (N1/10 คน  N2/38 คน  N3/130 คน N4/141 คน N5/429 คน)

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 203 469 / (043) 204 141 / (043) 009 700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร  ทางออนไลน์เท่านั้น
 • ระดับสอบและจำนวนผู้สมัคร     จัดสอบเฉพาะระดับ N1 (จำนวน 50 คน) และ N2 (จำนวน 150 คน) เท่านั้น  

Download Guide to JLPT 2021