***เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย*** การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 15

คลิ้กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด Poster for Annual Conference (JSAT 2564)

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก  การสร้างทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน” (Hope, Power and Eastern Ways: Constructing Sustainable Human Capital) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความ (มีค่าลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย) หรือเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ (และอาจมีภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำเสนอจากต่างประเทศ) รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: buu.jsat2021@gmail.com