**เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย***
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 16

คลิ้กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด Poster for Annual Conference (JSAT 2565)

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ วิถีโลก วิถีถิ่น เพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรม” (Think Global Live Local” for Sustainable Multi-Cultural Society) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน  ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความ (มีค่าลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย) หรือเข้าฟังการประชุมครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ (และอาจมีภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำเสนอจากต่างประเทศ) รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: Jsat2022.kru@gmail.com