เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 13

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 13 มีกำหนดส่ง NIHONGO Partners จำนวน 75 คนไปยังโรงเรียน 75 แห่งโดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. สมัครทางไปรษณีย์: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 2. สมัครทางอีเมล: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่ coordinator_JFBKK@jpf.go.jp โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 13”

หมายเหตุ: สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 12 ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบฟอร์มขอรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 13 ให้ในภายหลัง และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ต่อไปจะเรียกว่า “NP”) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 12 โดยมี NP จำนวน 30 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 30 แห่ง

ภูมิภาคที่ Partners รุ่นที่ 12 ไปปฏิบัติหน้าที่

จำนวน NP ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :   6 เดือน   (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :   7 เดือน   (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน     (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
              จำนวน 22 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4 เดือน     (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน   (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
รุ่นที่ 11 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน  (พฤษภาคม 2566 – ธันวาคม 2566) กำลังปฏิบัติหน้าที่
รุ่นที่ 12 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568)
※รุ่นที่ 13 จำนวน 75 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569)

หน้าที่ของ NP

 1. ร่วมสอนเป็นทีมกับอาจารย์ชาวไทย (Team Teaching)
 2. ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
 3. ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (ตัวอย่างเช่น เป็นคู่สนทนาให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
 4. ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดสุนทรพจน์ เป็นต้น

※NP ไม่มีหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นอาจารย์
※NP ไม่สามารถทำการสอนได้ด้วยตัวคนเดียว
※NP มีอายุระหว่าง 20 ปีถึง 69 ปี

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 3. มีอาจารย์ประจำชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป)
 4. ไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นประจำอยู่ นอกเหนือจากอาสาสมัครจากโครงการ NIHONGO Partners
 5. สามารถช่วยเหลือ NP ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของ NP
 6. ต้องการใช้โอกาสจากการเข้าร่วมโครงการในการเผยแพร่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 7. อาจารย์ชาวไทยที่ร่วมสอนต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
 8. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)
 9. สามารถเข้าร่วมการอบรมที่ทางโครงการจัดขึ้นได้ทั้ง 2 ครั้ง (การอบรมมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และตุลาคม)

หมายเหตุ : โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ อาจมีการเพิ่มคุณสมบัติหรือเงื่อนไขในการสมัครในภายหลัง

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน

 1. มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
 2. มีความพร้อมในการรับ NP
 3. สถานที่มีความปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้ชีวิต
 4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
 5. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)

ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียน

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ NP เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่าบ้าน (ยกเว้นค่าน้ำไฟ ค่าทำความสะอาด)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับอาจารย์วิชาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
 • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • จัดทำแผนการสอนที่ให้ NP ได้มีส่วนร่วมในการสอนเป็นทีมกับอาจารย์ชาวไทย
 • ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ NP เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น จัดการเรียนการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP เมื่อมาถึงประเทศไทย และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP เป็นต้น
 • แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ NP
 • ดูแลความเป็นอยู่ของ NP เช่น ช่วยพาไปต่อวีซ่า เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21
กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-261-7500 ต่อ 4 
อีเมล: coordinator_JFBKK@jpf.go.jp