การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2564

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้สอน โดยในเทอมต้น ปีการศึกษา 2564 นี้ มีกำหนดจัดอบรมหัวข้อ “เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นสนุก

จริงหรือ? – แนวทางการทำงานให้สนุกยิ่งขึ้น –” (日本語教師のしごとは楽しい?-今より日本語教師を楽しむためのヒント-) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยจะจัดขึ้น 2 รอบ ท่านสามารถเลือกสมัครตามวันเวลาที่ท่านสะดวกเพียงรอบเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันและเวลาอบรมวิทยากร
  รอบที่ 1:
  วันเสาร์ที่ 26มิถุนายน 2564 9.00-16.00 น.
อาจารย์ IIo Koji อาจารย์นริศรา ทองมี และอาจารย์ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล
  รอบที่ 2:
  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 9.00-16.00 น
อาจารย์ IIo Koji อาจารย์นริศรา ทองมี และอาจารย์ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล

*รับสมัครเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยอบรมหัวข้อนี้ในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2563
*จำนวนรับสมัคร รอบละ 100 คน (ตามลำดับก่อนหลัง)

ช่วงเวลารับสมัคร: วันที่ 5 พฤษภาคม – วันที่ 4 มิถุนายน 2564 (เวลา 16.00 น.)
ปิดรับสมัคร: วันที่ 4 มิถุนายน 2564 (เวลา 16.00 น.)
ประกาศผลการสมัคร: วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สมัครออนไลน์:
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 : https://qrgo.page.link/S9R1j

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 : https://qrgo.page.link/jVLcw