วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

Volition ของคำกริยาในประโยคกรรมวาจกในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยบุษบา บรรจงมณี1
อนุพากย์คุณศัพท์ ชนิด ” ไม่เฉพาะเจาะจง “(Non-restrictive) ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยสมเกียรติ เชวงกิจวณิช15
คำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ วน เวียน และหมุนTAKAHASHI Kiyoko33
การใช้ ‘noda’ ในภาษาพูด ของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ ” กรณี ” เห็นพ้อง ค้นพบ ” และ ” ถามกลับ “TSUKADA Chifuyu39
  

รายงานการปฏิบัติจริง
ประชุมครูสอนภาษาญี่ปุ่นอุบลราชธานีHANAI Noriyuki53
รายงานการพัฒนาหลักสูตรแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆKITAGAWA Toshihiko61
บันทึกการเลี้ยงดูบุตรในลักษณะใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 2 ภาษาควบKUSHIDA Keiko67
การใช้ประโยชน์ในการเรียนร่วมกับแขกผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยYAMAGUCHI Masayo77
รายงานกิจกรรมการสัมภาษณ์แขกชาวญี่ปุ่นYAMAMOTO Sayumi89

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
  
บทบาทและสถานภาพของสตรีญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันอัจจิมา วัชราภรณ์97
การเปรียบต่างระหว่างคำว่า ใจดี ในภาษาไทยกับคำว่า shinsetsu ในภาษาญี่ปุ่นYASUDA Mie103
 
บทคัดย่อ109