วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

ผลสำรวจจากแบบสอบถามที่ถามครูและนักเรียนคนไทยเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่มีครูคนญี่ปุ่นอยู่ NORIYUKI HANAI 3
จัดการอย่างไรกับจำนวนผู้เรียนมากและระดับความสามารถต่างกัน ERIKA MORI 17
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และความสามารถในการสอน – อ้างอิงจากการประเมินผลของครูผู้สอน- TAKAHIRO NARITA 31
การศึกษาเปรียบต่างรูปประโยค “ ให้ ” ในภาษาไทยกับ ภาษาญี่ปุ่น PATTARAWAN YOUYEN 45
การศึกษาหน่วยเสริมท้ายประโยค YO จากการรับรู้ของผู้ฟัง VICHAYADA KAO-IAN 59
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอกรรมกับกรรมวาจกในภาษาญี่ปุ่น VORAVUDHI CHIRASOMBUTTI 73
     

 

รายงานการปฏิบัติจริง

   
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องกิจกรรมฝึกสัมภาษณ์ KOIKE Makoto 81
สภาพการณ์ในปัจจุบันของชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือและ สิ่งที่จะทำต่อไป AYA SASAKI MIE SUZUKI MASAYO YAMAGUCHI 95
เขียนจดหมายถึงคุณครูกันเถอะแนวทางส่งเสริมการเรียนภาษา ญี่ปุ่นด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาไทย TOMOKO SONODA 109
การประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MASAYO YAMAGUCHI 123
     

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
วิธีการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ TAKAYOSHI FUJIWARA 131
การจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันวัฒนธรรมญี่ปุ่น -ไทยในปีพุทธศักราช 2481 TAKESHI KITAKURA VORAVUDHI CHIRASOMBUTTI 137
รายงานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย TSUNAKI MAEDA OBIHIRO HAMADA TAKAHIRO NARITA FUMIKO SHIRATORI KAZUE INABA 147
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียน มัธยมปลายเกี่ยวกับตำรา ประภา แสงทองสุข IMAEDA Aki MAEDA Tsunaki 185
รายงานผลการสำรวจการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาวิชาเอก โดยสำรวจจากบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย UTSUNO Tomohiro 189
บทคัดย่อ   197