วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

สารบัญ

บทความพิเศษ

การวิจัยเกี่ยวกับคำเลียนเสียงและท่าทางในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น MORIYAMA TAKURO 3
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 SAKUMA KATSUHIKO 11
     

 

วิทยานิพนธ์

   
ผู้สอนชาวญี่ปุ่นมีความเข้าใจปัญหาเรื่องการฝึกออกเสียงที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยประสบอยู่เพียงใด CHIBA MASAHITO 21
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย INABA KAZUE 37
แนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาช่วงระยะเวลาก่อนและหลัง เปิดสอนภาษา ญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย KATAGIRI JUNJI
TSUBAKI HIROMI
53
ประโยคกรรมวาจกของภาษาไทยกับประโยคกรรมวาจกของ ภาษาญี่ปุ่น SUGIURA YUKO 69
ภาษาคลุมเครือ ASADAYUTH CHUSRI 83
การวิเคราะห์ข้อผิดของนักเรียนไทยที่เรียนเรียงความระดับกลาง ตัวอย่างกรณีศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PATTARAWAN YOUYEN
OTA TAKASHI
YAMAGUCHI MASAYOU
YOSHIDA NAOKO

97
บทบาทหน้าที่และความหมายของรูป 「夕形」 ในคำกริยา SUPARAT TAECHAPONGSTHORN 113

 

รายงานการปฏิบัติจริง

   
รายงานการสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันราชภัฏ AONUMA KUNIO
SASAKI FUMI
131
การศึกษาคันจินอกเวลาเรียน ATARASHI SEIKO 149
การสอนเรียงความชั้นต้น FUJII AKIKO 157
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาทางภาคเหนือของประเทศไทย INABA KAZUE 165
สภาพปัญหาการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย SHIMADA TOSHIYUKI
SUZUKI  MIE
TSUNEMI  TERUFUMI
179
เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษา SHIRATORI FUMIKO 191
     

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
แนวโน้มในการทำงานของนักศึกษาแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่นรุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) KITAGAWA TOSHIHIKO TANAN PHONSAEN 209
รายงานผลสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ YAMASHINA KENKICHI 215
ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น: ภาวะคุกคามกับโอกาส SAOWALAK SURIYAWONGPAISAL 221
บทคัดย่อ   235