วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

สารบัญ

บทความพิเศษ

มุมมองใหม่ของการศึกษาด้านสัทศาสตร์ในภาษาญี่ปุ่น TOKI SATOSHI 5

วิทยานิพนธ์
   
การศึกษาการรบกวนของภาษาแม่ในการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่น ของผู้พูดภาษาไทยและข้อเสนอแนะในการสอน ASADAYUTH CHUSRI 21
การทดลองการศึกษาทางไกลโดยVideo Conferencing System “Bit Mate” HARADA AKIKO 39
ชาวญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนวิธีพูดอย่างไรกับผู้เรียน-วิเคราะห์จากบทสนทนาของนักเรียนไทยในญี่ปุ่นกับ นักเรียนญี่ปุ่น - INOMATA KIMIYOSHI 51
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานภายใน 150 ชั่วโมง – วิเคราะห์จากผลการเรียนการสอนในหนึ่งปีแรกของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – MITO YURIKO
WALAIPORN KANJANAKAROON
67
ความถี่ของรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตอนต้นที่พบในภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตอนปลาย – เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้วิธี การรับรู้รูป ประโยคใหม่ – MORI YASUMASA 83
สภาพการใช้ Code Switching ของนักเรียนไทย ในญี่ปุ่น – วิเคราะห์จากหลักทางไวยากรณ์ – SIRIPORN IAMPONGSAI 99
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในประเทศไทย PRANEE JONGSUTJARITTAM 115

รายงานการปฏิบัติจริง
   
รายงานการเป็นมัคคุเทศก์หนึ่งวัน NOSAKA CHIEKO 143
กิจกรรมฝึกฝนบทสนทนากับผู้สอนชาวญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวกับการประเมินผลจากผู้เรียน SEKI YUKO
MATSUBARA JUN
149
รายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม SEKSAN CHANTARACHAMNONG 163
ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย (JTAT) SOYSUDA NA RANONG 173
     

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
   
การวิเคราะห์ 「にとって」 – จากการสอนในระดับชั้นกลาง – FUJII AKIKO 187
ตารางอักษรคาตาคานะสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น MIYAMOTO YUICHIRO 193
     

สถิติข้อมูลหรือผลงานสำรวจและวิจัยต่าง ๆ
   
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย และการสอน ภาษาญี่ปุ่น EBIHARA TOMOHARU 201
เป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุง ตำราเรียน ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น TSURUMACHI YOSHIKO

217

การสำรวจความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในมัธยมศึกษาตอนปลายระยะที่ 2 TASANEE METHAPISIT
NAMTHIP METHASATE
SOMKIAT CHAWENGKIJWANICH
SUNEERAT NEANCHAROENSUK
223
บทคัดย่อ   235