วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548

สารบัญ

บทความพิเศษ

การหันกลับมาทบทวนการเรียนการสอนในระดับต้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สึกว่าสามารถพูดได้ KOYAMA SATORU 5

วิทยานิพนธ์
   
การฟังรูป “yo”ท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย PROMJIT NIYOMVANICH 21
สำนวนการเปรียบเทียบการใช้สำนวน “ใจ”กับสำนวน ภาษาญี่ปุ่น “Ki” ARADEE APIWONGNGAM 37
บทบาทของสีแดงและสีขาวที่แสดงดุลยภาพของความแตกต่าง ในวรรณกรรมเรื่อง เมืองหิมะ NANCHAYA MAHAKHAN 47
ประสิทธิผลของการให้พูดซ้ำต่อการแก้ไขการออกเสียง – การให้พูดซ้ำๆในห้องเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเพียงใด – CHIBA MASAHITO SATO JUN 57
     

รายงานการปฏิบัติจริง
   
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์ของวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่ 3 ONO NAOKO 71
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อ “การทัวร์เชียงใหม่ครึ่งวัน” YOSHIDA NAOKO 85
การทดลองใช้ “อินเทอร์เน็ต-โฮมเพจ-สื่อการเรียนรู้อิเลคทรอนิค” ในการสอนภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาจากความพยายามแล ะ ข้อผิดพลาด ของผู้เขียน MORI YASUMASA 95
ความสำคัญของกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยชาวญี่ปุ่นทั่วๆไปในฐานะที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษา : นับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น และช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น MORI YASUMASA 107
การดำเนินงานสู่การเปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IKEDA TAKASHI 121
ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในวิชาสนทนา – การใช้บทสนทนาจากการถอดเทปสนทนาของผู้เรียนเอง – SEKI YUKO 131
โครงการพัฒนาตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาใน ประเทศไทย BUSSABA BANCHONGMANEE PRAPA SANGTHONGSUK IMAEDA AKI 147

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
   
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังขั้นพื้นฐานของผู้เรียนชาวไทย – สภาพการณ์และประเด็นที่ควรศึกษาต่อไป- SUKANYA THONGDEENOK 159
การสอนภาษาโดยใช้ Communicative Activities เพื่อให้ผู้เรียนพูดได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง FUJII AKIKO 165
กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง Cultural Literacy กับตำรา AKIKO TO TOMODACHI PRAPA SANGTHONGSUK HATTA NAOMI 171

สถิติข้อมูลหรือผลงานสำรวจและวิจัยต่างๆ
   
วิธีการประกอบสื่อการสอนที่มีเครื่องหมาย Accentของภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว- โดยใช้ T E X ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับการเรียงพิมพ์ – MATSUBARA JUN 177
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา2547กับคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดให้วิชาภาษา ญี่ปุ่นเป็นวิชาสอบ EBIHARA TOMOHARU 183
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นใน ประเทศไทย – รายงานผลการสำรวจ 3 ฝ่าย (ผู้เรียน ผู้สอน และครอบครัวชาวญี่ปุ่น) – FUKAZAWA SHINKO 201
ร่วมพินิจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในวงธุรกิจ -จากมุมมอง ขององค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา- (รายงานผลสำรวจและการ สัมนาของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่น) TANASARNSANEE MIKA KOSAKA CHIKAKO TOYAMA JUN NAKAI MASAYA FUKAZAWA SHINKO 207
บทคัดย่อ   225