วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

สารบัญ

บทความพิเศษ

Yama ก็สอนได้ในประเทศไทย – กรณีตัวอย่างการใช้หนังสือ『1日10分の発音練習』 – KAWANO Toshiyuki

1

วิทยานิพนธ์

   
The Passive-Type of TEMORAU Benefactive Construction and Corresponding Sentences in Thai Sirilak SUJIWARODOM 11
Thai students’ beliefs and strategies about JFL writing ISHIBASHI Reiko 23
The grammaticalization of Japanese compound verb “V-tatsu” KOURAKATA Rie 33
คุณสมบัติที่จำเป็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาชาวญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย -จากมุมมองผู้เรียนและอาจารย์ชาวไทย- NAKAI Masaya 43
คำช่วย「ネ」หน้าที่เรียกความสนใจในปริจเฉทภาษาญี่ปุ่น อัษฎายุทธ ชูศรี 53
วัฒนธรรมในภาษา -เปรียบต่างการชมด้วยภาษาญี่ปุ่นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น- บุษบา บรรจงมณี 65
     

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

   
การใช้「N1 no N2」ของคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลาง -ศึกษาการใช้คำผิดในรูปประโยค「N2 no N1」ที่พบขณะสนทนา- MIZUNO Yoshinori

77  

Mr.SUZUKI-Sinobu in Bangkok,and his teaching material “KAN’I NITTAI KAIWA” (Easy Japanese-Thai Conversation) 1942, Bangkok SAITO Masao 87
ความเข้าใจและระดับความรู้ที่ใช้ได้สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับขั้นพื้นฐานตอนปลาย:นัยพฤติกรรมการตอบคำถามในแบบทดสอบกลางภาค MORI Yasumasa 97
ผลการสำรวจของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นราชภัฏเกี่ยวกับรายวิชาภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอน HARUNO Ai HIGASHINO Kayo HANAI Noriyuki 97
ปัญหาการออกเสียงของผู้เรียนชาวไทยที่ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นปัญหาและตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม CHIBA Masahito SATO Jun OTA Shinya 115
A Survey on the Frequency of Kanji Appearing in Tour Advertisements CHIBA Masahito 125
ความรู้สึกของอาจารย์ชาวไทยที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น – สรุปผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในโครงการJENESYS – UCHIYAMA Chihiro 135
ระเบียบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในประเทศไทย – ภาพรวมของระเบียบและการแปลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง – EBIHARA Tomoharu 145
หลักสูตรการฝึกหัดครู และการออกแบบรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรวิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น NISHINO Ai ธวัช คำทองทิพย์ ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ 156
The image of teachers made from Japanese language club -How are students motivated toward teachers- IMUTA Tsubasa 165
     

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
Making the effective group for peer-response -In case of Thai intermediate learner- MAENO Fumiyasu IMUTA Tsubasa 175
บทคัดย่อ   181