วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

สารบัญ

บทความพิเศษ

การพัฒนาความสามารถในการคาดเดาให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ –สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น — ICHIKAWA Yasuko 1
กิจกรรมและเป้าหมายของการสอนคันจิในห้องเรียน HAMAKAWA Yukiyo 15
     

บทความวิชาการ
   
Note-taking and Language Choice in Academic Listening — An Experimental Study of Advanced and Intermediate Thai JFL Learners — MATSUI Ikumi HAGIWARA Takae 27

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ
   
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยของสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย — การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมและผู้ดำเนินงาน — สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข HATTA Naomi 37
การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นสามารถรับประกันการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ — กรณีศึกษาเกี่ยวกับการต่อเนื่องและการขาดตอนของสภาพแวดล้อมในการเรียน — AKITA Miho YASUDA Reiko UCHIDA Yoko USHIKUBO Ryuta 47
ความเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกที่ผู้เรียนได้รับจากโปรแกรมเยือนประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น — การวิเคราะห์ด้วย text mining — FUJIMOTO Takayuki MAENO Fumiyasu 57
บุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่สถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยพึงประสงค์ — จากการสำรวจแบบสอบถาม — MAENO Fumiyasu KATSUDA Chie นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ 67
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไข OSADA Kanako TAKEI Yasujiro จรัลญา ชุมยางสิม วัชรา สุยะรา 77
The New Challenges of JF’s PD in the Upper Northern Thai Region TAKATSUKA Naoko 87
ความรู้สึกในการปฏิเสธ “การชวน” และ “การขอร้อง” ของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ 97
ความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย — ที่มาและความรู้ความเข้าใจต่อประเพณีวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น — UCHIDA Yoko 107
Motives for Learning Japanese Language and Factors in Increasing Motivation to Learn at Secondary Schools in Thailand — A Comparison between Increase-group and Decrease-group in Learning-action – YOSHIKAWA Keiko 117

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
   
A Study of the Influence of the Linguistic Environment on the Use of Japanese No-da TSUBONE Yukari 127
บทคัดย่อ   133