วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

This image has an empty alt attribute; its file name is pic01_2014_L.jpg

สารบัญ

บทความพิเศษ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร — เรียนรู้จากการร่วมทำกิจกรรม, เรียนรู้จากการทดลองทำ — SHINADA Junko 1
Project-Based Learning กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ดวงใจ จงธนากร 13
     

 

บทความวิชาการ

   
Study of Perceptional Differences by the Comparison of Classifiers between Japanese and Thai ITO Ayumi 21
แนวโน้มการใช้คำช่วยท้ายประโยค「よね」ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย พรรัมภา เจริญศิริ อัษฎายุทธ ชูศรี 31
     

 

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ

   
ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ 2013 OTANI Tsukasa FUKUNAGA Tatsushi 41
Approach to enrich skills in Japanese speech–A study with peer-response and evaluation activity in a speech class — KANOME Yoko 51
การสำรวจคำศัพท์ในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT 7.3) — การเปรียบเทียบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 — KOYAMA Koki 61
คอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว — รายงานการสอนแบบ Task-based Language Teaching(TBLT) — FUKUNAGA Tatsushi FUKUNAGA Aiko สุดารัตน์ ตรรกโชติ 71
การวิจัยเกี่ยวกับการพูดแก้ตัวเมื่อปฏิเสธการชวนและการขอร้องใน Contact Situation ของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ 81
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อักษรเบรลล์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา — กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง — ธีรัช ลอมศรี TAKATSUKA Naoko 91
การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้วยวิธีคิดเชื่อมโยง สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข 101
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ชาวไทย — สิ่งที่ทราบจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการเขียนแสดงความคิดเห็น — MATSUO Noriaki KATSUKI Yusuke INOUE Tomoyoshi 111
กิจกรรมการย้อนกลับไปดูการเรียนรู้ของตนเองและผลที่ได้หลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้สอน — ศึกษาจากผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา — FURUUCHI Ayako นริศรา ทองมี 121

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประโยคเหตุผลในภาษาญี่ปุ่นและในภาษาไทย — มุ่งเน้นที่การแบ่งประเภทของประโยคเหตุผล — ปิยธร แก้ววัฒนะ 131
บทคัดย่อ   137